Szybki kontakt
Zadzwoń: (22) 858 39 22
Napisz: info@butikspa.pl

Regulamin sklepu

www.butikspa.pl

z dnia 12.11.2013r., aktualizacja z dn. 23.12.2014

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.butikspa.pl.

Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem: www.butikspa.pl jest:

ForSpa Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Węgrzyna 7, 00-769 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000193759, NIP: 5262744589, REGON: 015646242, e-mail: info@forspa.pl, numer telefonu: 22 858 39 22.

zwana dalej „Sprzedawcą”.

I Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin–niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego butikspa.pl.

 2. Klient– osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać  Zamówienia w ramach Sklepu internetowego. W przypadku osób fizycznych, które nie ukończyły 18 roku życia, wymagana jest zgoda ich przedstawiciela ustawowego;

 3. Sklep internetowy– serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.butikspa.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt;

 4. Produkt–produkty marki Academie, Phytomer, TheraVine, BodyCoffee, A World of Oils, Sundari, MISA prezentowane w Sklepie internetowym;

 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ForSpa Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 6. Przedmiot transakcji- Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej –ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów;

 10. Pliki cookies- pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta podczas korzystania ze sklepu internetowego, które umożliwiając m.in. zapamiętanie zawartości koszyka).II Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.butikspa.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, a także zostały legalnie wprowadzone przez Sprzedawcę na rynek polski.

 4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

 5. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę Klienta.

 6. Sklep internetowy działa na prawidłowo skonfigurowanych przeglądarkach Internet Explorer, Google Chrome i innych zaktualizowanych i odpowiednio skonfigurowanych przeglądarkach.

 7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 8. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej www.butikspa.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki Produktów.

 9. Zamówienia przez stronę internetową: www.butikspa.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.butikspa.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i poda prawidłowe dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który zamówione produkty mają być wysłane oraz adres e-mail i numer  telefonu.

 2. Jeżeli dane podane przez Kupującego są niekompletne, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym. Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia, jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy.

 3. W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia Klient otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie prawidłowego zamówienia.

 4. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub z momentem otrzymania potwierdzenia prawidłowego zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”.

 5. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwego produktu, liczby sztuk i kliknięcie przycisku „kupuję”. Po potwierdzeniu wyboru Klient przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 7. W trakcie składania Zamówienia Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Sklepu internetowego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W przypadku udzielenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

 8. Kupujący ma możliwość skorzystania z opcji zapamiętania jego danych osobowych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login, a więc swój adres e-mail) oraz hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalonym przez Klienta i nie jest ono znane Sprzedawcy. Klient ma obowiązek zachowania w tajemnicy swojego hasła i chronienia go przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

     a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

     b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

     c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

     d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV Koszt i termin wysyłki

 1. Zamówione produkty wysyłane są na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

 2. Produkty są dostarczana za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedawcy.

 3. Przesyłki dostarczane są zgodnie z terminem podanym na stronach serwisu, który jest orientacyjnym czasem dostawy i dotyczy zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronie internetowej należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu, które są uzależnione od rodzaju transportu oraz wybranego sposobu płatności. Kupujący może zapoznać się z cennikiem transportu w każdej chwili klikając w link „dostawa”.

 5. Standardowa dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa towarów poza granicami RP może być realizowana tylko i wyłącznie po wcześniejszej konsultacji telefonicznej pod numerem tel.: 22 858 39 22 lub mailowej info@butikspa.pl.


V
Metody płatności

 1. Płatność za zamówione towary może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl, przelewem na konto bankowe Sprzedawcy lub za pobraniem (przy odbiorze towaru).

 2. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).


VI Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, jest uprawniony, zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.), do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktów.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, jeśli zostanie odesłany w pełni kompletny, nie będzie uszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa  uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres siedziby Sprzedawcy.


VII Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta należy kierować pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub w drodze mailowej na adres info@forspa.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 3. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany produkt wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań przez Sprzedawcę należy odesłać na koszt Sprzedawcy.

 4. Klient traci uprawnienia określone w przepisach ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 5. W przypadku umów sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego.


VIII Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z zakupami jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży i w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta, tj.: firmie kurierskiej Patron Service oraz Paczkomaty 24h.w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy.

 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 powyżej jest niezbędne do świadczenia przez Sprzedawcę usług elektronicznych w ramach sklepu internetowego lub zawarcia umowy sprzedaży produktów.

 5. Korzystanie ze sklepu internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie usług elektronicznych przez sklep internetowy lub umów sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.

 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia.

 7. Każdej osobie przysługuje prawo kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Sprzedawcy, w tym zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 7 powyżej należy przesłać stosowną wiadomość e-maila na adres: info@butikspa.pl albo pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

 9. Przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę będzie miało związek z realizacją umowy lub koniecznością podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.


IX. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ForSpa Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ForSpa Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z poźn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.) oraz o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (D. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
   

Odbierz kupon
rabatowy na 40 zł!

Zapisz się na newsletter

Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.
W każdej chwili możesz zrezygnować z newslettera.